Fagsider - HAVgruppen

Det har opp gjennom årene blitt avdekket at det er en del fagområder hvor det er uklarheter og tvil i forhold til regelverk, opplæringsplaner og bransjepraksis innen offshore og sjøfart området.

 

Dette skyldes flere forhold.

For det første er det uklarheter og variasjoner innen regelverket under de tre aktuelle myndigheter, nemlig Arbeidstilsynet, Sjøfartsdirektoratet og Petroleumstilsynet, og i krysningspunkter mellom disse tre. For eksempel har det vært tvil om det er Arbeidstilsynet eller Sjøfartsdirektoratet som har ansvar for små fartøy/flåter innen havbruksnæringen.

 

Dernest skyldes det manglende oppfølging fra myndighetenes side, slik at det blir forskjellige standarder og opplæringsplaner som er ”gjeldende”.

 

I tillegg er det, spesielt innenfor offshore, en del private aktører som lager egne system og ordninger som bransjen ”pålegges” å følge.

 

Derfor lages denne portalen, med blant annet anbefalte retningslinjer, for å veilede til de regler som gjelder, samt normer som medlemmene i HAV gruppen kan ha å forholde seg til der hvor det for øvrig er tvil.

 

Bransjene har i mange år etterspurt retningslinjer for disse fagområdene. HAV gruppen vedtok på styremøtet den  24. februar 2020 at konklusjoner fra gruppen samles i en publikasjon/webside som ”anbefalte retningslinjer” eller lignende, etter hvert som saker kommer til en konklusjon i fremtidige møter.

 

Styret vedtok videre på styremøtet den 24. august 2020 at det skal opprettes en fagportal med veiledninger om regelverk, standarder, retningslinjer mm.

 

Fagportalen skal være et "levende dokument" som skal revideres årlig basert på innspill fra styremøtene i HAV gruppen, konferanser, møter og avklaringer fra myndighetene.

Her vil det bli lagt ut høringer når Arbeidstilsynet (eller andre relevante myndigheter) har forskriftsendringer på gang.

Her kan du finne linker og kontaktinformasjon til myndigheter og andre som kan være interessante for bransjen.

Vi jobber med å opprette medlemsforum for medlemmene. Dette vil bli et lukket fagforum som skal omhandle alle deler av sertifisert og dokumentert opplæring, samt sakkyndig kontroll. Det vil i medlemsforum bli anledning til faglige diskusjoner, dele innlegg og nyheter m.m. Mer info kommer.

Please reload